loader

Karty charakterystyki substancji chemicznych - w jaki sposób opracować je zgodnie z polskim prawem?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle są karty charakterystyki. Jest to rodzaj niezbędnej dokumentacji dla każdej substancji oraz mieszaniny, która określa w jaki sposób z nią postępować m.in. w obrocie chemikaliami, aby było to w pełni bezpieczne, zarówno w zakresie zdrowia ludzkiego, jak i wpływu na środowisko naturalne. Co ważne, karty charakterystyki muszą być nie tylko opracowane w sposób zgodny z prawem, ale co więcej należy je na bieżąco aktualizować, pod sankcją skutków prawnych.Wszystkie te kwestie będą omówione w niniejszym artykule.  

Z czego składa się karta charakterystyki? 

Format karty charakterystyki szczegółowo określa rozporządzenie REACH. Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Każda karta charakterystyki składa się z szesnastu sekcji. W dalszej części artykułu znajduje się szczegółowy opis każdej z nich. W sekcji 1 znajdują się informacje nt. identyfikacji substancji lub mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa. Sekcja 2 prezentuje identyfikację zagrożeń. Sekcja 3 to informacja o składnikach. Sekcja 4 określa środki pierwszej pomocy. 

Sekcja 5 postępowanie w przypadku pożaru. Z kolei sekcja 6 określa postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. Sekcja 7 zawiera informacje nt. postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowaniem. Sekcja 8 to kontrola narażenia, a więc środki ochrony indywidualnej. Sekcja 9 zawiera właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszaniny. Sekcja 10 określa stabilność i reaktywność. Sekcja 11 to informacje toksykologiczne, a sekcja 12 - informacje ekologiczne. W sekcji 13 znajdziemy informacje nt. postępowania z odpadami, a w sekcji 14  informacje dotyczące transportu substancji chemicznych oraz mieszanin. W sekcji 15 znajdują się informacje dotyczące przepisów prawnych, a w sekcji 16 wszystkie pozostałe informacje, które nie zostały zakwalifikowane do wcześniejszych sekcji informacyjnych. 

Karta charakterystyki - niezbędna aktualizacja 

Wspomnieliśmy już na początku artykułu o tym, że karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą być aktualizowane, ze względu na obowiązujące w Polsce prawo. Kiedy jednak należy to robić i jaki sposób? Istnieją trzy przypadki, w których wykonanie aktualizacji jest konieczne. Po pierwsze, dzieje się tak w sytuacji, kiedy pojawią się nowe dane o zagrożeniach albo też nowe informacje mogące mieć wpływ np. na klasyfikację, oznakowanie lub środki kontroli ryzyka. Drugi i trzeci przypadek wynika z kolei z treści rozporządzenia REACH. 

Druga sytuacja, kiedy aktualizacja jest niezbędna, ma miejsce wtedy, kiedy udzielono lub też odmówiono zezwolenia na obrót chemikaliami. Z kolei trzeci przypadek ma zastosowanie, kiedy zostały zastosowane ograniczenia zgodne z załącznikiem XVII. Po wprowadzeniu aktualizacji konieczne jest również umieszczenie stosownego zapisu - aktualizacja - wraz z datą. Co więcej, konieczne jest wzięcie pod uwagę, że zaktualizowane karty charakterystyki powinny zawierać odpowiednio numerację co do ich rejestracji według REACH. Stosowną numerację należy umieścić w sekcji trzeciej, obok innych numerów identyfikujących substancję. Aktualizując karty charakterystyki substancji chemicznych należy pamiętać również o tym, że w nowej formie należy je dostarczyć wszystkim odbiorcom, którym dostarczono daną substancję czy mieszaninę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  

foto
Autor:Redakcja

Zobacz

​Ucho to niezwykły narząd. Wygląda niepozornie, a służy do odbierania bodźców dźwiękowych z otoczenia, odpowiada również za zmysł równowagi. Składa się z trzech elementów: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Każda z nich jest inaczej zbudowana i pełni inną rolę. Co musimy wiedzieć o uszach, by dbać o nie kompleksowo? Ucho zewnętrzne Ten element...

Jeśli doda się do siebie aktywny składnik marihuany oraz rybi tłuszcz może się okazać, że jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z ryzykiem chudnięcia i niedożywienia, tak typowym u pacjentów zmagających się z nowotworami. Prawda ta nie jest dla nas większym zaskoczeniem, od niedawna jednak mamy na nią nowe, mocne dowody wynikające z badań prowadzonych przez naukowców z...

​Codziennie my oraz nasi bliscy jesteśmy narażeni na ryzyko ulegnięcia wielu wypadkom. Do najczęstszych z nich należą różnego rodzaju oparzenia. O tym, jak postępować w przypadku oparzeń, uczyliśmy się kiedyś w szkole, jednak może się okazać, że jako dorośli ludzie, niewiele z tej wiedzy pamiętamy. Tym bardziej, że mamy obecnie do dyspozycji różnego rodzaju maści oraz...